شماره حساب ها :

کلیه حساب ها به نام اینجانب سعید روحی

بعد از واریز کردن مبلغ فوق کد پیگری را نگهدارید

بانک ملت :

شماره حساب بانک ملت: 4173340005

شماره کارت برای کارت به کارت کردن بانک ملت:

6104-3377-6885-7375

بانک ملی:

شماره حساب بانک ملی: 0207285231002

شماره کارت برای کارت به کارت کردن بانک ملی:

6037-9971-8159-5555

شماره شبا :

IR58 0170 0000 0020 7285 2310 02

کلیه حساب ها به نام اینجانب سعید روحی می باشد